Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenie o naborze

OA.110.19.2.2014                                                                                                               

OGŁOSZENIE

O  NABORZE NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

 

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie

ul. Piłsudskiego 43, 06 – 500 Mława

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

I.    Stanowisko i warunki pracy:

      - Podinspektor w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym,

      - ilość wolnych miejsc w pełnym wymiarze czasu pracy:  -    1 etat,

      - zatrudnienie w ramach umowy o pracę zawartej na czas określony – 6 miesięcy z możliwością

        przedłużenia na czas określony,

      - pakiet socjalny,

      - praca administracyjno – biurowa przy użyciu urządzeń tj. komputer (powyżej 4 godzin), drukarka, 

        kserokopiarka, niszczarka do dokumentów,

      - praca wykonywana w większości w pozycji siedzącej.

 

II.    1. Wymagania niezbędne:

a)    posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do

        wykonywania zadań,

b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

       publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

e)   posiada nieposzlakowaną opinię,

f)    posiada  wykształcenie wyższe,

g)   posiada znajomość przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy,

h)   posiada znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,

i)    posiada znajomość przepisów ustawy z dnia z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach   

      samorządowych, 

j)    posiada znajomość przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

      świadczeń socjalnych,

k)    posiada znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

      publicznych,

l)   posiada przynajmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w Publicznych Służbach Zatrudnienia.

 

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)    komunikatywność, uczciwość, kultura osobista,

b)    umiejętność obsługi komputera, umiejętność sporządzania pism urzędowych oraz korzystania

        z zasobów internetu ,

c)    umiejętności intepersonalne w zakresie współpracy z klientem w ramach wykonywanych zadań na

       stanowisku pracy,

d)    posiadanie ogólnych predyspozycji, takich jak:

        - umiejętność współdziałania w zespole,

        - umiejętność dobrej organizacji pracy,   

        - odpowiedzialność, życzliwość i bezstronność,

        - umiejętność działania w sytuacjach stresowych,

e)    znajomość obsługi SI SYRIUSZ – moduł KADRY,

f)     znajomość obsługi programu PSZe-DOK,

g)    posiada znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd

       Pracy,  w szczególności ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

       rynku pracy.

 

III.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu,
 2. zarządzanie danymi dot. składników płacy pracowników,
 3. kontrola dyscypliny pracy,
 4. prowadzenie spraw związanych z okresową oceną kwalifikacyjną pracowników samorządowych,    
 5. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 6. opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dot. pracowników urzędu,
 7. przygotowywanie materiałów pomocniczych dla sprawozdawczości sporządzonej przez Dział Finansowo – Księgowy,
 8. współpraca z działem Finansowo – Księgowym,
 9. organizowanie i prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdawczości dotyczącej szkoleń pracowników Urzędu,
 10. organizowanie i prowadzenie dokumentacji naborów na wolne stanowiska urzędnicze,
 11. opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych Urzędu,
 12. obsługa Powiatowej Rady Rynku Pracy,
 13. prowadzenie postępowań z zakresu Prawa Zamówień Publicznych w ramach zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną,        
 14. obsługa i prowadzenie Archiwum Zakładowego,
 15. obsługa sekretariatu Urzędu,               
 16. współpraca z Radcą Prawnym Urzędu,
 17. współpraca z instytucjami rynku pracy, z organami administracji rządowej, organami samorządów terytorialnych, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, organizacjami pozarządowymi i fundacjami oraz innymi partnerami działającymi na rynku pracy na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji bezrobotnych w zakresie zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną.
 18. wykonywanie innych poleceń służbowych Dyrektora, jego Zastępcy oraz Kierownika Działu.      

                         

IV.   Wymagane dokumenty:

a)     List motywacyjny, opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) ,

b)   życiorys zawodowy (CV), opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

c)       kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik Nr 1 do ogłoszenia),

d)      oświadczenie kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (załącznik Nr 2 do ogłoszenia):

          - o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

          - o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

          - o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e)     kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

 f)      kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia),

 g)     kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, doświadczenie zawodowe itp.),

 h)    referencje, opinie lub oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii.

        Wszystkie składane dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 V.     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

         W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w m-cu październiku 2014 roku, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł więcej niż 6 %.

 VI.    Termin i miejsce składania dokumentów:

         1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy oraz jego adresem zwrotnym (imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub nr telefonu) i dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie –  Podinspektor”.

 

         2. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 17 listopada 2014 roku do godz. 13.00, w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie  przy ulicy Piłsudskiego  43,  06-500  Mława (pokój Nr 21, I piętro)  lub  przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Mławie,       ul. Piłsudskiego 43, 06 – 500 Mława  (liczy się data wpływu aplikacji do Urzędu).

Termin uważa się za zachowany jeśli dokumenty aplikacyjne wpłyną skutecznie do sekretariatu Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie do dnia 17.11.2014r. do godz. 13.00.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII.      Informacja o wyniku naboru:

            Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczanie na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pup.mlawa.pl w zakładce ogłoszenia o naborze.

Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie

Witold Żerański

Mława, dnia 05 listopada 2014 r.

 

 

 

 

                                                                        

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik Nr 2 -  Oświadczenie kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego

Redakcja strony: Ogłoszenie o naborzeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7243

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl